Firma :REKLAMMARKET ALMANYA
Adres :Weilburgerstr. 5
PLZ/Şehir :35759 Driedorf
Ülke :
Tel :02775 578 0 970
Fax :02775 578 0 971
Mobil :0177 580 61 25
EMail :info@reklammarket.de
Web Site :http://www.reklammarket.de
Hakkında :12 senelik tecrübe ve bilgi birikimimizi 2009 yýlýnda HUKA Design Studio adýyla þirketleþtirdik. Çok kýsa süre içersinde reklam pazarýnda müþterilerimizin desteði ile önemli bir yer edindik.

Þirketimiz Almanyada bulunan Türk Ýþletmelere bütçelerine uygun profesyonel reklam çözümleri sunmayý amaçlamaktadýr. Bir iþletmenin ihtiyaç duyabileceði tüm reklam elemanlarýný bünyesinde barýndýran þirketimiz kalite ,uygun fiyat ve profesyonel çalýþma anlayýþýný yanyana getirmeyi baþarmýþ ve bu düzeni korumayý kendisine amaç edinmiþtir. Her müþterisine ayný özen ve hassasiyet ile yaklaþan þirketimiz Para`dan önce Insan Kazanmanýn önemli olduðuna inanmaktadýr.

Memnun ettiðimiz her müþteri iþimize olan baðlýlýðýmýzý arttýrmakta, geleceðe yönelik bizi umutlandýrmaktadýr.

Copyright © IF Medien - Her hakkı saklıdır